Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă publică pe 31 august

cjhunedoara În temeiul prevederilor art.94 alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin.1 din Legea nr.52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, se convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 31 august 2015, orele 1400, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Bejinariu Valeriu;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă;
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Samoilescu Ioan Gabriel, precum și  validarea domnului Kiszely Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2015;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public intitulată „DACFEST – Sub semnul lupului 2015, Ediția a VI-a”;
 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Club Sportiv Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public intitulată „HARD ENDURO LUPENI„;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Reparații curente la Galeriile de Artă (Forma)”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reparație instalație electrică la Galeriile de Artă (Forma)”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Normelor procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile subordonate acestuia”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării parcelei de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în suprafață de 10.015 mp, categoria de folosință „drum”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale pe anul 2015.

 

PREŞEDINTE,

Adrian Nicolae David