Consiliul județean Hunedoara anunță selecția proiectelor culturale, sociale și sportive care vor fi finanțate în 2016

prefecturaConsiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld.1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254 211350, fax. 0254230030, e-mail: cjh@cjhunedoara.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016.
Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2016, conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 6/2016 și 14/2016 sunt următoarele:
– Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte culturale de interes zonal, inclusiv cultura scrisă: 200.000 lei,
– Sprijinirea cultelor religioase: 2.500.000 lei,
– Organizarea de competiţii sportive, precum şi asigurarea furnizării serviciilor necesare pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive: 1.300.000 lei,
– Organizarea de activităţi recreative pentru tineret şi asigurarea desfăşurării activităţii de tineret: 150.000 lei,
– Sprijinirea activităţilor sociale: 350.000 lei.
Regulamentul și Documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 28/2016 se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara – Compartimentul culte, sport, turism, activități culturale, sau pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara,www.cjhunedoara.ro. 
Aplicanţii vor depune cererile de solicitare a finanţării la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, (două exemplare, în plic închis pe care se va menționa solicitantul și Codul Unic de Înregistrare al acestuia), camera nr. 2.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 28/2016, respectiv, Regulamentului adoptat prin hotărârea menționată, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea 350/2005 și în Regulamentul adoptat.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 15.03.2016 ora 16.00.