Primele decizii ale noului Consiluliu județean Hunedoara

cjhunedoara1Consiliului Județean Hunedoara s-a reunit miercuri, 27 iulie 2016, în cadrul primei ședințe ordinare organizate de noua administrație județeană. În forul legislativ al județului Huneodara au fost dezbătute și aprobate 28 de proiecte de hotărâri, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Demeter Ioan;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;
4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2016;
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2016;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite și modificarea programului de investiții în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean;
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 687G;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pe unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019;
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” cod SMIS – CSNR 49063;
16. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Panaitescu Mihai în funcția de conducere de manager al Teatrului de Artă Deva;
cjhunedoara217. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului Hunedoara.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiție ,,Amenajare platformă de stocare temporară a deșeurilor în Municipiul Petroșani”;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate, revizuit pentru obiectivul ”Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului”;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferente fazei a II-a;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” pe cele două faze;
24. Proiect de hotărâre privind dispunerea încetării contractului individual de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, director al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
26. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;
27. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri – Simeria.

La ședință au fost prezenți 30 de consilieri județeni.