Perspectivele învățământului superior tehnic din România în viziunea ARUT

arutMembrii Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), reprezentată prin rectorii si prorectorii de resort, s-au întâlnit în 28 octombrie, în reuniune de lucru, la Universitatea Politehnica Timișoara. Au fost analizate aspecte strategice privind starea şi perspectivele învățământului superior tehnic în contextul Strategiei Naţionale pentru Învățământul Terţiar Românesc 2015 – 2020“, precum şi probleme actuale cu care se confruntă  universităţile româneşti.

Potrivit Președintelui ARUT, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, Rectorul Universității Politehnica Timișoara, în urma acestei întâlniri de lucru s-au desprins urmatoarele concluzii:

  1. Având în vedere că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate științelor inginerești şi a faptului că România are în prezent cea mai mare proporție de absolvenți de științe socio-economice din Uniunea Europeană, ARUT consideră imperios necesară adoptarea unor măsuri de promovare şi  stimulare a participării tinerilor în învăţămantul tehnic superior (prin acordarea de sprijin, facilităţi tuturor „actorilor” implicaţi, prin redimensionarea modului de distribuire a locurile bugetate pentru cele trei cicluri de studii, pentru limitarea locurilor cu taxă la domenii în care piaţa muncii  este saturată etc ).
  2. ARUT susține propunerea CNR de creștere bugetară anuală succesivă de 13% pentru educaţie şi de 35% alocată cercetării, până în anul 2020 astfel  încât să se atingă în anul 2020 pragul de 6% pentru educaţie şi 1% pentru cercetare din PIB.
  3. După mai bine de 10 ani de la implementarea procesului Bologna” membrii ARUT consideră că sunt necesare adoptarea unor măsuri substanţiale pentru acomodarea sistemului de invăţământ tehnic superior la exigențelor angajatorilor de azi şi de „mâine” din România şi din Europa. Lipsa unor diferenţe semnificative între absolvenții de licenţă, master şi chiar doctorat pe piaţa forţei de muncă (din punct de vedere al ocupaţiilor și al salarizării), numărul ridicat de specializării din cadrul unor domenii de studii sunt doar câteva dintre problemele care se răsfrâng şi asupra calităţii procesului educaţional. ARUT va finaliza în perioada următoare un set de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de invăţământ superior tehnic pe care îl va înainta  forurilor în drept, pentru adoptare.
  4. ARUT consideră ca o condiţie absolut necesară pentru asigurarea transparenţei şi obiectivităţii, participarea experţilor internaţionali la procesul de evaluare al școlilor doctorale din România.
  5. ARUT susţine clasificarea instituțiilor de învățământ superior și ierarhizarea programelor de studii, precum şi finaţarea în funcţie de aceste clasificări și ierarhizări, pe baza unei metodologii obiective, transparente, la a cărei elaborare să fie implicaţi şi reprezentanţii tuturor asociațiilor universitare. Astfel, ținând cont de importanța învățământului tehnic superior și de impactul pe care îl are în dezvoltarea socio-economică a țării, membrii ARUT solicită ca experți din partea Alianței să facă parte din comisia de lucru responsabilă cu elaborarea Metodologiei privind clasificarea universităților, într-o proporție care să asigure o reprezentativitate corectă a învățământului tehnic superior.
  6. Conducerile universităţilor membre ale ARUT și-au exprimat disponibilitatea de participare la procesul de revizuire a „Standardelor specifice pentru evaluarea externă a calităţii academice la programele de studii universitare de licenţă şi master” ARACIS -2016, precum şi a „Standardelor minimale CNATDCU pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare “ În acest sens se vor constitui la nivelul alianţei, comisii de lucru care vor prezenta un punct de vedere comun ARUT.
  7. ARUT constată că OUG 32/2016, respectiv Ordinul 4947/2016 menite să acorde facilităţi fiscale pentru activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică, în forma actuală, fac practic imposibilă aplicarea lor în universităţi şi solicită clarificarea modului de aplicare al acestora (cu referire la condiţiile de angajare/salarizare şi încadrare într-un anumit tip de activitate de cercetare- dezvoltare etc).
  8. Ca urmare a OUG 20/2016 privind majorările salariale, a adoptării legii 85/2016, precum și a deciziilor instanțelor judecătorești de acordare retroactivă a unor drepturi salariale, universităţile se confruntă cu dificultăţi financiare fiind obligate să plătească din venituri proprii diferenţele salariale neacoperite în integralitate prin alocaţia bugetară. ARUT solicită factorilor responsabili (Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Guvernul Romaniei) acordarea în regim de urgenţă a acestor sume datorate universităţilor, care nu sunt acoperite prin plățile deja effectuate.