Proiecte pentru Hunedoara în dezbaterea Consiliului județean

cj hdVineri, 27 ianuarie 2017, la ora 11.00, consilierii județeni se reunesc în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara pentru luna ianuarie 2017, având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2016;
 2. Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul 2016;
 3. Informare cu activitatea desfășurată de S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani și cu activitățile prevăzute în 2017 pentru îmbunătățirea modului de administrare, exploatare, dezvoltare și menținere în funcțiune a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană a Văii Jiului;
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Nistor Laurențiu;
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a unor obiective de investiții realizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2017”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.223/2016 privind aprobarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate judeţene;
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2017 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2017;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017;
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. – în faliment;
 14. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Andronache Daniel Costel, precum și desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara;
 15. Proiect de hotărâre privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
 16. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare.