Ce proiecte sunt puse în dezbaterea Consiliului județean de astăzi ?

cj hdConsiliul județean Huneodara se întrunește vineri, 31 martie 2017, de la ora 11.00, în sedinta ordinară aferentă lunii martie. Pe agenda discuțiilor, figurează 30 de proiecte de hotărâre care urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ hunedorean. Acestea sunt:

 1. Prezentarea Ordinului Prefectului Judetului Hunedoara nr.38/2017 privind constatarea incetarii  de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean in Consiliul Judetean Hunedoara exercitat de domnul Bejinariu Valeriu;
 2. Proiect de hotarare privind validarea  mandatului de consilier judetean al domnului Oprisa Ioan Florin;
 3. Proiect de hotarare privind acordarea unei Diplome de ”EXCELENTA”;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara cu Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara in vederea realizarii in comun a unui proiect de interes judetean;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Judetul Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara si Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara, in vederea finantarii si organizarii in comun a concursurilor si olimpiadelor scolare, etapa judeteana;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judetean Hunedoara de finantare nerambursabila, in conditiile Legii nr.350/2005;
 7. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fara scop patrimonial care iniţiaza şi organizeaza acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activitaţi sociale, unitaţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finantari nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii;
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea platii unor cotizatii pentru anul bugetar 2017;
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene pe anul 2017;
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general pentru unele obiective  de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020;
 12. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judetului Hunedoara rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017;
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 ale instituţiilor publice din subordinea si/sau finantarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale societatilor comerciale la care judetul Hunedoara are calitatea de actionar unic sau majoritar;
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 – 2020 ale spitalelor publice de interes judetean;
 16. Proiect  de  hotarare privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului Petrosani;
 17. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al Judetului Hunedoara a imobilelor in care si-a desfasurat activitatea Unitatea Medico-Sociala Uricani;
 18. Proiect de hotarare privind insusirea protocolului de predare-primire in patrimoniul public al Judetului Hunedoara a investitiei ”Extinderea retea de canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” realizata de catre Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Colector menajer in Statiunea turistica Straja – Lupeni” si aprobarea finantarii intregului obiectiv din bugetul propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2017;
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea in comun a obiectivului de investitii ”Reabilitarea Complexului Sportiv Michael Klein, Municipiul Hunedoara, Judetul Hunedoara”;
 21. Proiect de hotarare privind atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale;
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditati ca furnizori de servicii sociale in domeniul protecţiei copilului şi in domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/ persoanei varstnice;
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Hunedoara;
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Bibliotecii Judetene ”Ovid Densusianu”;
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara;
 28.  Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele,  autovehiculele speciale si autoutilitarele din parcul auto al Consiliului Judetean Hunedoara;
 29. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 incheiat in baza Hotararii Consiliului Judetean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea remuneratiei administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – in faliment;
 30. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – in faliment si stabilirea remuneratiei lunare a acestuia.