Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani angajează un șofer

teatru id sarbuTeatrul Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani organizează, în temeiul HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de Șofer din cadrul Serviciului Administrativ deservire – scenă;

  1. Condiții generale:Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prinH.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     2. Condiții specifice:

– studii medii;

-carnet condúcere categoriile: B, D+E;

– vechime în muncă minim 3 ani;

– experiență pe autocar (autobuz);

– atestat transport persoane;

– card tahograf;

– disponibilitate la program flexibil.

  1. Dosarul de concurs va conţine, următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs, adresată conducatorului instituţiei publice organizatoare;

–  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– cazierul judiciar;

cazierul auto;

adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate, în original;

– Aviz psihologic de la cabinet autorizat;

– copia carnetului de muncă și adeverință de vechime, pentru perioada de după 01.01.2011;

– Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

  1. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarele de concurs la Biroul Contabilitate, Resurse umane, Marketing impresariat din cadrul  Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani, până la data de 24.05.2017, ora 14,00.

Selecția dosarelor de înscriere în data de  25.05.2017, ora 14,00 la sediul Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani,

–  afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor – 26.05.2017,

– Data, ora şi locul organizării probei scrise, 06.06.2017, ora 10,00,la  sediul Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani,

– afişarea rezultatelor probei scrise 07.06.2017,

– Data, ora şi locul organizării probei practice 12.06.2017 ora 10,00 și interviul ora 13,00, la  sediul Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani.

– afişarea rezultatelor concursului 13.06.2017,

– Soluționarea contestațiilor depuse 14.06.2017.

afișarea reultatelor finale ale concursului 15.06.2017.

– După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare din probe, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişarii rezultatelor.

5. Bibliografie

  • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (Codul rutier);
  • Ordonanța 27/2011 cu modificările și completările ulterioare (Reguli de transport în traficul național și internațional de persoane);
  • Cunoştinţe de mecanică şi electrică auto; timpul de conducere; pauze şi perioade de odihnă; utilizarea aparatului tahograf;
  • Legea 319/2006 – privind securitatea si sănătatea în muncă;

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Biroului Contabilitate, Resurse umane, Marketing impresariat din cadrul  Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani sau la telefon 0254/541154.

Afișat azi, 11.05.2017, la avizierul  Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani str. Mihai Viteazu nr. 2 și pe site-ul Teatrului Dramatic ”I. D. Sîrbu” Petroșani,  teatrulidsirbu.ro

Manager interimar,

 Rădescu Cosmin