Dezbateri și decizii, astăzi, în Consiliul județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara se reunește astăzi în ședință ordinară, începând cu ora 11,00 la sediul instituției. Consilierii județeni au în fața o bogadtă agendă de lucru, în urma căreia trebuie să decidă asupra următarelor proiecte e hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de ”EXCELENȚĂ”;

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Deva;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2016;

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, județul Hunedoara al S.C. APA PROD S.A. Deva;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. APA PROD S.A. Deva;

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor la apă brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Băiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rușor, Silvașu de Jos practicate de S.C. APAPROD S.A. Deva;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ”Hunedoara Lirică – festival de operă și muzică clasică” de către Teatrul de Artă Deva;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ”Dacfest – Sub semnului lupului” de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2017;

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.41/2017 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2017;

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017;

19. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor de interes județean;

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare- Culoar Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău -Soimuș -Brănișca -DN 7 (Ilia)”;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare- Culoar Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Soimuș-Brănișca-DN 7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2;

25. Proiect de hotărâre privind încheierea convențiilor de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:”Extinderea rețelei de apă/apă uzată Petrila-Petroșani”;

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.187/2014;

30. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Rădescu Cosmin în funcția de conducere de manager al Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST.;

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea memoriului tehnic justificativ privind definirea aglomerării Băița și Teliucu Inferior incluse în Anexa 7 din Master Planul pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara ” – Programul PNDR 2014 – 2020.