Dispoziție privind convocarea ședinței Consiliului local Vulcan pentru 27 iunie 2017

JUDEŢUL  HUNEDOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  VULCAN

DISPOZIŢIA privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 27.06.2017

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN,

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr.  21983/21.06.2017 din care rezultă necesitatea convocării unei şedinţe ordinare a consiliului local,

În temeiul art. 39 alin. (1), alin.(3)  şi art. 68 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE:

 ART.   1. Convoacă Consiliul local al municipiului Vulcan în şedinţă ordinară pentru marți, 27.06.2017, ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren  aparținând domeniului public al municipiului Vulcan, în suprafață de 53 mp , situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 80, în vederea amenajării unei terase . Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor reglementări privind deținerea câinilor de companie și accesul acestora pe domeniul public și privat al municipiului Vulcan.  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
  1. PROIECT DE HOTĂRÎRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Vulcan în domeniul privat a unui teren în suprafață de 19.792 m.p. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Vulcan .  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
  3. Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.

Art.2 Împotriva prevederilor prezentei  dispoziţii se poate face contestaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.3 Prezenta  dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,  Primarului municipiului Vulcan, consilierilor locali în funcţie  şi se aduce la cunoştinţa  publică prin  afişare.

 VULCAN, 21.06.2017

PRIMAR ING. GHEORGHE ILE

AVIZAT: SECRETAR,   JR. RODICA PETER