Întrebări și răspunsuri privind admiterea la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani organizează, în perioada 10-25 iulie 2017, prima sesiune de admitere pentru studiile de licență din cadrul celor trei facultăți componente. Înscrerile au loc zilnic, în intervalul orar 8-15 (de luni pân vineri), respectiv 8-12 (în zilele de sâmbătă și duminică) la toate centrele de înscriere deschise în acest scop, la Petroșani, Deva și Tg. Jiu.

Vă supunem atenției un set de întrebări frecvente legate de organizarea concursului de admitere, precum și răspunsurile oferite prin amabilitatea rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

  • Care este modalitatea de admitere la licenţă Universitatea din Petroşani?

Admiterea la studiile de licență se organizează prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel: – 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; – 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale. Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro

  • Ce taxe de înscriere, înmatriculare şi de şcolarizare trebuie achitate?

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul, iar pentru masterat taxa de înamtriculare este de 60 de lei. Cei admiși la taxă platesc și o parte a taxei de școlarizare în momentul înmatriculării.

  • Se acordă scutiri de taxe de înscriere?

Categorii de candidați scutiți de taxa de înscriere (cu vârsta sub 26 ani): orfanii de ambii părinți cu vârsta sub 26 de ani; cei proveniți de la casele de copii; copii ai eroilor martiri ai Revoluției din 1989; cei ai căror părinți, susținători legali, soți sau ei înșiși realizează, pe membru de familie, un venit lunar cumulat sub valoarea de 500 lei; copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); cei ai căror părinți (părinte) au fost angajați ai Universității din Petroșani, în prezent fiind pensionari sau decedați. Scutirea pentru plata taxei se face numai pentru dosarul care conține actele de studii în original.

  • Unde se achită taxa?

Taxa de înscriere se plăteşte la casieria Universităţii din Petroşani şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, a se specifica: facultatea pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului.

  • Dacă sunt mai mulţi candidaţi care sunt criteriile de departajare?

La studiile universitare de licență, departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează mai întâi după media generală a examenului de bacalaureat şi apoi după media la disciplina din cadrul examenului de bacalaureat care a fost luată în calcul

  • Cum se confirmă ocuparea locului ?

Fiecare candidat care după afişarea listelor este declarat admis trebuie să depună actele de studii în original la dosarul depus şi să plătescă taxa de înmatriculare de 30 de lei şi să depună o copie după chitanţă la dosar. De precizat că media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe cerea de înscriere.

  • Dosarul de înscriere – ce acte trebuie să conţină?

– cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;

– diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;

– foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;

– certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;

– certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;

– adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

– pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);

– chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)

– două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;

– copie după B.I. / C.I.;

– diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;

– dosar plic.

  • Ce condiţii de cazare există la Univesitatea din Petroșani ?

Universitatea din Petroşani dispune de 5 cămine studenţeşti, un restaurant studenţesc, bază sportivă bine dotată (Campusul Universității). Cererile de cazare se pot depune o dată cu confirmarea locului.