Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la Universitatea din Petroșani ?

În aceste zile, la Univesitatea din Petroșani au loc înscrieri pentru absolvenții de Bacalaureat care doresc să urmeze studiile academice de lucență în cadrul unei dintre specializările facultăților din cadrul acestei universități.

Pentru înscriere, participanții la examenul de admitere care constă în concurs de dosare, trebuie să depună următiarele documente:

 • cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 • foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 • două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 • copie după B.I. / C.I.;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 • dosar plic.

Perioada de înscriere la admiterea în învățământul superior de la Universitatea din Petroșani este 10-25 iulie.

Mai multe amănunte aflați de pe situl www.upet.ro/admitere/