Anunț concurs / Clubul copiilor Petrila-Lupeni angajează un îngrijitor

CLUBUL COPIILOR PETRILA – structură Lupeni Organizează în perioada  9-13.10.2017

Concurs pentru ocuparea postului vacant – ÎNGRIJITOR, durată nedeterminată, studii 10 clase/medii / superioare

A. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de  ÎNGRIJITOR trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale de studii : 10 clase + Curs de calificare profesională / Școală Profesională / curs de igienă.

C. TIPUL PROBELOR DE CONCURS

 • Probă scrisă
 • Probă practică
 • Interviu

D. ORGANIZAREA CONCURSULUI

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Clubului Copiilor Petrila, str. T. Vladimirescu, nr. 3, după următorul calendar:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – 18 – 29.09.2017
 • Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 4.10.2017, ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: 5.10.2017, orele 9 – 13;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 5.10.2017, ora 16;
 • Proba scrisă – 9.10.2017, ora 9
 • Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă – 09.10.2017, ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă 10.10.2017, orele 9-14;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 10.10.2017, ora 16;
 • Proba practică – 11.10.2017, ora 9.
 • Afișarea rezultatelor obținute la proba practică – 11.10.2017,ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei practice 12.10.2017,orele 9 – 14;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 12.10.2017, ora 16;
 • Interviu – 13.10.2017, ora 9.00
 • Afișarea rezultatelor obținute la interviu – 13.10.2017, ora 12;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului – 13.10.2017, orele 12 – 14;
 • Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale – 13.10.2017, ora 16.

Detalii suplimentare pe  www.clubulcopiilorpetrila.ro