Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” angajează un șofer

Având în vedere prevederile   Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea nr.1027/2014

 Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani, organizează  concurs pentru ocuparea unui post de ȘOFER

Postul de șofer face parte din categoria personal nedidactic și se încheie contract pe perioadă nedeterminată concursul va consta în următoarele probe:

 • probă scrisă , 8 noiembrie 2017, ora 11 , Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani
 • probă practică , 10 noiembrie 2017, ora 11, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani
 • interviu, 13 noiembrie 2017, ora 11, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani

Înscrierile la concurs au loc în perioada 17octombrie -27 octombrie 2017, între orele 8 00 -16 la secretariatul Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani – informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul unității școlare www.leonida-petrosani.ro și de la secretariatul unității, telefon: 0254542482

 Secretar: ASPRU FLORENTINA

 CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. Are cetățenie română , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în Romania
 2. Cunoștințe de limba română scris si vorbit
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. Are capacitatea deplină de exercițiu
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 7. Nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibil/incompatibilă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT , PE PERIOADA NEDERMINATA CU NORMA INTREAGA DE SOFER TRANSPORT ELEVI .

 1.  Absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala . Constituie avantaj scoala pentru mecanici auto sau echivalenta atestata cu certificat / diploma ,
 2. Poseda permis de conducere categoria “D”  ,
 3. Poseda atestat pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR ,
 4. Poseda cunostiinte temeinice de legislatie rutiera ,
 5. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,
 6. Aviz psihologic ,
 7. Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si vechimea de conducator auto ,
 8. Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomnadare de la ultimul loc de munca ,
 9. Asigura transportul elevilor cu CES de la domiciliu   la școală si retur ,
 10. Poseda cunostiinta de mecanica auto ,
 11. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
 12. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
 13. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
 14. Mentine masina in stare buna de functionare ,
 15. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea CTDL Petroșani  , in conformitate cu  nevoile unitatii de invatamant  si a primariei ,
 16. Abilitati de relationare – comunicare ,
 17. Abilitati pentru munca in echipa ,
 18. Disponibilitate la un program flexibil .

TEMATICA

Legislația privind circulația pe drumurile publice;

Norme de întreținere și reparare a automobilelor;

Norme specifice de securitate a muncii;

BIBLIOGRAFIE

 1. OUG nr 195/2002 privind circulațiile publice, republicata;

2 .HGR nr 139/2006 Hotararea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

 1. Legea nr. 49/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Automobile cunoastere, intretinere si reparare -Autori: Gh. Fratila, Mariana Fratila, Stefan Samoila,-Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1998;
 3. Cunoasterea, imtretinerea si repararea automobilului-autor Gh. Fratila si Stefan Samoila Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1980;
 4. Chestionare pentru verificarea cunostiintelor de legislatie rutiere categoria B;
 5. Norme specific de Securitate a muncii pentru transporturi rutiere nr. 23/1996, editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
 6. Norme specific de Securitate a muncii pentru intretinere si reparatii autovehicule nr.8/1995 editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
 7. Normativ pentru intretinerea preventive si reparatii curente ale autovehiculelor si remorcilor auto.

 TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Concursul constă în 4 etape successive, după cum urmează

a)selecția dosarelor de înscriere

 1. B) PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste grilă stabilite de comisia de concurs. Durata probei este de 1 oră.

 1. C) PROBĂ PRACTICĂ

Proba practică poate fi sustinută doar de candidații care au fost admiși la proba scrisă

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următorele criterii de evaluare.

1.capacitatea de adaptare

2.capacitatea de  gestionare a situțiilor dificile

3.îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice

4.capacitatea de comunicare

5.capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice

6.În vederea testării pentru proba practică se pot stabili si alte criterii de evaluare

7.Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în enexa la raportul final al concursului, întocmită de seretarul comisiei, raport ce se semnează de toți membrii comisiei.

 1. D) INTERVIU

Proba interviului poate fi susținută numai de acei concurenți care au promovat celelalte două probe.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concursîn ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criterii de evaluare:

 • Abilități și cunoștințe impuse de funcție
 • Capacitatea de analiză și sinteză
 • Motivația candidatului
 • Comportamentul în situații de criză
 • Inițiativă și creativitate

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot  adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidaților , activitatea sindicală , religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminarea pe criteria de sex.

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  27 octombrie 2017, ora 16,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • cetăţean român, cu domiciliul în România;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox permis de conducere categoria „D” – obligatoriu minim 2 ani vechime;
 • copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
 • fisa medicală;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • cazier judiciar;
 • cazierul conducătorului auto;
 • copie xerox după cartelă tahograf electronic valabilă;
 • adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer profesionist;
 • recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective dacă e cazul.
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

FISA POSTULUI  ŞOFER

Postul: ŞOFER

Compartimentul: Personal nedidactic

CERINTE:

 • scoala de conducatori auto categoria: D;
 • atestatsoferprofesionist transport persoane;
 • faracazierjudiciar;
 • fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
 • cunostint eminime de mecanica auto;

PROGRAM :

Luni-Vineri  6,45-10,45 şi 14,00-18,00 în timpul cursurilor şcolare

8,00-16,00 în vacanţele şcolare Programul poate suferi modificări în funcţie de orarul elevilor..

RELATII IERARHICE:

 • este subordonat: directorului, directorului  adjunct;
 • nu are angajati in subordine

OBLIGATII:

·         este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;

·         să participe la pregatirea programului si la instructajele ssm si isu;

·          sa cunoasca si sa respecte prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de persoane;

·         sa pastreze certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare pentru a putea sa le prezinte la cerere organelor de control;

·         sa nu paraseasca locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea directorului/directorului adjunct;

·          sa nu conduca autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;

·          sa respecte cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la sef;

·          soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator;

·         sa se comporte civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;

·         sa foloseasca un ton şi un vocabular adecvat, decent în relaţiile cu elevii şi cadrele didactice;

·         atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele.

– nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

·         sa predea sefului direct foaia de parcurs completata corespunzator, insotita de diagramele tahograf în maxim 24 ore;

·         la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii;

·         sa comunice imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

·         soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la sef;

·         şoferul ajută elevii imobilizaţi în cărucioare să urce şi să coboare din autocar;

·          respectă staţiile de îmbarcare/debarcare stabilite;

·          nu admite îmbarcarea persoanelor străine în mijlocul de transport, decât a celor care au avizul conducerii.

RESPONSABILITATI:

Soferul raspunde personal de:

 • integritateaautovehicululuipe care il are in primire;
 • intretinereaautovehiculului, ceeacepresupune:
 • exploatareaautovehiculului in conformitate cu instructiunileprevazute in carteatehnica a acestuia;
 • soferulvaraspunde in fatalegiipentrupagubelecauzateinstituţiei din vinasasivaaveacontractul de muncadesfacutpotrivit art 130 literai) din CodulMuncii.

BIBLIOGRAFIE :

 • codul rutier completat si actualizat la data concursului;
 • conduită preventivă în circulaţia rutieră;
 • măsuri de prim ajutor în caz de accidente;
 • timpii de conducere si odihnă;
 • reguli de transport în traficul naţional si internaţional de personae.

CLAUZE SPECIALE:

Prezenta fișă face parte integrantă din contractul de munca si a fost redactata in 2 exemplare, cate un original la fiecare parte.

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Nr. crt. Etape concurs Data Interval orar
1. Publicarea anunțului în Monitorul Oficial, site-ul guvernului, presa locală, Forum ISJ Hunedoara 17.10.2017 8 – 16
2. Depunerea dosarelor de înscriere 17-27. 10.2017 8 – 16
3. Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor 30. 10.2017 8 – 15
4. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor 31.10.2017 9-10
5. Afișarea rezultatelor după contestații 2.11.2017 15 – 16
6. Desfășurarea probei scrise 8.11.2017  11  -12
7. Corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă 8.11.2017 Până la ora 15
8. Depunerea contestațiilor la proba scrisă 9. 11.2017 10 – 14
9. Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor 9. 11.2017 15 – 16
10. Desfășurarea probei practice 10.11.2017 11
11. Afișarea rezultatelor la proba practică 10.11.2017 Ora 12
12. Interviul 13.11.2017 11
13. Afișarea rezultatelor finale 13.11.2017 Ora 13
14. Depunerea contestațiilor 14.11.2017 10 – 12
15. Afișarea rezultatelor după contestații 14.11.2017 10-11

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Secretariat  – tel 0254542482