Parteneriat de 9 milioane de lei pentru reducerea abandonului școlar

Nu mai puțin de 9.025,786,88 lei au fost atrași de la Uniunea Europeană de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și partenerii săi  – Primăriei municipiului Vulcan, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asociația Aladin Deva, împreună cu partenerii asociați – Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani, Liceul Tehnologic ”Crișan” Crișcior și Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” Călan, în cadrul proiectului intitulat ”Hai la școală! O șansă pentru viitor”.

Principalele obiective ale acestui proiect educațional au fost prezentate astăzi la Primăria municipiului Vulcan, în cadrul unei conferințe de presă comune susținută de primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile împreună cu inspectorul genera al ISJ Hunedoara, prof.dr. Maria Ștefănie. La eveniment au participat și inspectorul școlar adjunct Marta Mate, inspectorul școlar Dana Luiza Cioară, directorul Casei Corpului Didactic, Adriana Almășan, precum și managerul de proiect din cadrul administrației locale de la Vulcan Monica Munteanu, șeful Serviciului Dezvoltare al Primăriei Vulcan – Adrian Cosmin Capriș, directorul Colegiului ”Mihai Viteazu” Vulcan – prof. Malvine Socaci, directorul Școlii gimnaziale nr. 6 Vulcan – Nicoleta Revitea Saidac.

Proiectul ”Hai la școală! O șansă pentru viitor” își propune dezvoltarea unui program integrat de educație pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii/ abandon școlar în județul Hunedoara, prin adoptarea unor măsuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, metode și instrumente de educație corectivă de tip a doua șansă pentr 200 de persoane care au părăsit timpuriu școala, îmbunătățirea competențelor a 260 persoane care desfășoară activități educative adresate grupurilor cu risc educațional și prin creșterea nivelului de informare/conștientizare/implicare a comunității locale în ceea ce privește reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Inspectorul școlar general Maria Ștefanie spune că proietul urmează să fie derulat în următorii 3 ani în cadrul unităților de învățământ selectate, respectiv: Școala gimnazială nr. 6 din Vulcan, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani, Liceul Tehnologic ”Crișan” din Crișcior și Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” din Călan. ”Este vorba despre 60 de copii cu vârste între 1-2 ani, proveniți din familii sărace, de etnie roma, lipsiți de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor părinți, sau cu dizabilități; de 200 de preșcolari cu vârste între 3-5 ani, cu domiciliul în localitățile, Vulcan, Petroșani, Călan, Crișcior,  prioritar proveniți din familii sărace, de etnie roma, lipsiți de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor părinți, sau cu dizabilități; de 540 de elevi din clasele I-X cu risc de părăsire timpurie a școlii, provenind din familii sărace; elevi lipsiți de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor părinți; elevi cu rezultate școlare slabe la învățătură, cu absente nemotivate sau care nu au promovat anul școlar; elevi aparținând minoritarii rome sau cu cerințe educative special. Acestora li se adaugă alți 200 de tineri sau adulți (cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani) care nu au absolvit învățământul obligatoriu; 400 de părinți/turori ai copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și 260 de cadre didactice care desfășoară activități educative adresate grupurilor cu risc educațional”, explică Maria Ștefănie, inspector școlar general al ISJ Hunedoara.

Aceasta a mai precizat că obiectivele specifice ale acestui proiect urmăresc:

* Creșterea participării la invatamantul antepreșcolar și preșcolar in grupurile cu risc de părăsire timpurie a școlii prin implicarea în activități educative în școală a unui număr de 260 de copii, dintre care 60 cu vârste de 2-3 ani (din care 8 romi) si 200 cu vârste de 3-5 ani (din care 20 romi) precum și prin educație parentală a familiilor acestora, inclusiv prin acordarea de sprijin material menit sa favorizeze menținerea copiilor in educație , astfel incit până la finalizarea proiectului sa se realizeze adaptarea la mediul educațional la cel puțin 80 % dintre aceștia.

* Reducerea părasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si asigurare de oportunitati egale pentru un număr de 540 de elevi aflați in risc de parasire timpurie a scolii (dintre care 60 de etnie roma), prin implicarea lor in activitati educaționale de tip școala după școala si programe extracurriculare de dobândire de competente cheie, prin consilierea lor si a familiilor si prin acordarea de sprijin material in vederea menținerii in educație, astfel incat sa se realizeze înlăturarea obstacolelor care ii împiedică sa meargă la școală și adaptarea la mediul școlar la cel puțin 80% dintre aceștia pana la finalul proiectului.

* Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și a adulților care nu au finalizat educația obligatorie care se întorc in sistemul de educație prin activitati de tip a doua șansă furnizate unui număr de 200 de persoane (dintre care 25 de etnie roma), precum si prin furnizarea de servicii de consiliere si asistenta in adaptarea psiho-sociala si acordarea de stimulente condiționate de frecvența participării la programele educaționale, astfel incit cel puțin 150 dintre aceștia sa finalizeze nivelele educaționale la care s-au înscris si cel puțin 50 dintre aceștia sa finalizeze programul „a doua șansă” și să beneficieze de certificat de absolvire a învățământului minim obligatoriu, până la finalul proiectului.

* Îmbunătățirea competențelor resurselor umane implicate in activitati adresate copiilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a școlii, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile elevilor si ale unei școli inclusive, prin activități de formare adresate cadrelor didactice din școli cu procent mare de elevi aflați in risc educațional (260), echipelor manageriale ale acestora și specialiștilor ONG-urilor care abordează problematica proiectului (40), astfel incat să se asigure până la sfârșitul proiectului transferul de “know-haw” către celelalte cadre didactice din școli și către specialiștii instituțiilor partenere.

* Creșterea nivelului de informare, conștientizare și implicare a comunității locale din zonele de implementare a proiectului in ceea ce privește problema părasirii timpurii a școlii si implicării părinților in îngrijirea și educarea copiilor, prin dezvoltarea unui parteneriat intre școli, autorități publice, angajatori si reprezentanți ai societății civile și prin derularea unei campanii de informare si conștientizare la nivelul județului Hunedoara, astfel incat minim 1500 de persoane să conștientizeze riscurile părasirii timpurii a școlii și importanța implicării parentale în creșterea și educarea copiilor.

Primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile apreciază că, având în vedere experiența colaborărilor din alte proiecte similare, dar și interesul administrației locale de la Vulcan pentru sectorul educației, acest nou proiect care se adresează unei categorii vulnerabile, căreia i se oferă o a doua șansă la educație și, de aici, mai departe, la integrare socială și profesională, nu poate fi decât încă un succes. ”Rolul Primăriei în derularea acestui proiect va fi, în primă etapă, acela de asistență socială, echipei noastre revenindu-i sarcina de a identifica copiii din familii monoparentale, copiii care au părinți plecați în străinătate și sunt în grija rudelor și alte categorii vulnerabile din punct de vedere social. Acești copii vor fi cuprinși în acest proiect, prin programe de tip ”școală după școală”, vor primi rechizite și o masă caldă/zi, consiliere și sprijin educațional. Pentru Vulcan, avem repartizate 268 de copii, cărora li se adaugă părinții acestora și cadrele didactice care se vor ocupa efectiv de aceștia. Am convingerea că, odată cu derularea acestui proiect, rata abandonului școlar va fi redusă în mod semnificativ în municipiul Vulcan, iar copiii vor avea șansa de a-și finaliza cel puțin studiile obligatorii și vor însuși deprinderile necesare unei meserii. Sunt încântat că ISJ Hunedoara ne-a ales drept parteneri în acest proiect de care Vulcanul, îndeosebi Școala nr. 6, chiar avea nevoie și-i mulțumesc doamnei inspector general și întregii echipe de proiect pentru acest lucru”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

La rândul său, directorul Colegiului Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan, prof. Malvine Socaci apreciază că acest proiect completează seria altor proiecte derulate de această unitate de învățământ (ROSE, ERASMUS etc.) care au ca scop atragerea elevilor către școală, modernizarea actului educațional și dobândirea competențelor necesare pentru integrarea eficientă pe piața muncii, după absolvirea studiilor liceale și/sau profesionale.

Proiectul ”Hai la școală! O șansă pentru viitor” are și o componentă de investiții, în cadrul căreia unitățile școlare partenere vor primi bani pentru dotări de săși de clase și ateliere, pentru kituri didactice moderne, echipamente ș.a.m.d.