I.S.U. Hunedoara face angajări

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de execuţie aferente funcţiilor de ofițer specialist II – instructor sportiv – la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prevăzut cu gradul de locotenent colonel, și de subofiţer operativ principal din cadrul Inspecţiei de Prevenire – Avizare – Autorizare, prevăzută cu gradul de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Pregătirea necesară ocupantului postului de ofițer specialist II – instructor sportiv – este de studii superioare de lungă durată  sau studii universitare de licență, militare sau civile, în domeniul științei sportului sau educației fizice.

Pentru ocuparea postului de subofițer operativ principal  sunt necesare studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

În plus, pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

– apt medical

– apt psihologic

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea / inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte că s-a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât  gradul militar maxim al postului  pentru care s-a organizat concurs;

– să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

– să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET DE SERVICIU(după încadrare). Autorizaţia se poate obţine după numirea în funcţie. Neobţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, atrage eliberarea din funcţie, de drept.

– să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

– candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante vor consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilite de comisia de concurs.

Testul scris va fi precedat de susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice. Evaluarea performanţei fizice se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic – aplicativ”, cu caracter eliminatoriu. Proba de evaluare a performanţei fizice se promovează potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute în Anexa nr. 3^2 la OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara), declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi o copie a actului de identitate vor fi depuse de către cei interesaţi la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, din Deva, str. George Coşbuc, nr. 26, în perioada 03.01 – 10.01.2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 16.00.

Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru ca probele de concurs (evaluarea performanţei fizice, testul scris) şi interviu structurat pe subiecte profesionale (dacă este cazul) să fie înregistrate audio-video.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, întocmite conform cerinţelor în volum complet, vor fi depuse personal de către candidat la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, din Deva, str. George Coşbuc, nr. 26, în perioada 03.01-26.01.2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 16.00.

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Proba de concurs evaluarea performanţelor fizice nu poate fi contestată.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului dar și anexele cuprinzând formularele ce trebuie depuse la dosar vor fi publicate pe pagina oficială de internet www.isuhd.ro şi afişate la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, din Deva, str. George Coşbuc, nr. 26, jud. Hunedoara, iar relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, str. George Coşbuc, nr. 26, mun. Deva, jud. Hunedoara sau la telefon: 0254.214.220, interior 27129, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.