Edil Sal Prest Petrila / Concurs de angajare

S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA- organizează:

a )concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, după cum urmează:

 • Șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice- COR 132310- 1 post;
 1. b) concurs pentru ocuparea funcției de execuție temporar vacante, după cum urmează:
 • Inspector Resurse Umane- COR 333304- 1 post;
 1. c) concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
 • Muncitor calificat, sudor- COR  721208-1 post;

Condiții generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinețte condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercittarea fucției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice- COR 132310

 • Pregătirea profesională: Studii superioare tehnice, cu diplomă de licență, cursuri de specializare profesională;
 • Experiență profesională: minim 5 ani întro activitate în domeniu;
 • Cunoștințe de operare pe calculator.

        Condiții specifice pentru ocuparea funcției temporar vacante de Inspector Resurse Umane- COR 333304

 • Pregătirea profesională: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic și / sau juridic;
 • Experiență profesională: minim 5 ani întro activitate în domeniul resurse umane- salarizare;
 • cunoștințe avansate de legislația muncii, legislația fiscală privind salarizarea;
 • cunoștințe de aplicare a legislației asigurărilor sociale;
 • cunoștințe de operare pe calculator

        Condiții specifice pentru muncitor calificat-sudor

 • Pregătirea profesională: studii medii sau școală profesională;
 • Calificare profesională în meseria de sudor;
 • Experiență profesională: minim 2 ani în funcția de execuție sudor;

 Concursul constă în următoarele etape succesive:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă/ practică, după caz;
 • Interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși cadidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte;

Concursul se va organiza la sediul administrativ al societății din str. Privighetorilor, nr. 5 Petrila, conform calendarului următor:

22.05.2018 orele 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

23.05.2018, orele 9.00: proba scrisă pentru postul de șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice;

23.05.2018, orele 10.00: proba scrisă pentru postul de Inspector Resurse Umane;

23.05.2018, orele 11.00: proba scrisă pentru postul de muncitor calificat-sudor.

24.05.2018 orele 9.00: interviu pentru postul de șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice;

24.05.2018 orele 10.00:interviu scrisă pentru postul de Inspector Resurse Umane;

24.05.2018 orele 11.00: interviu pentru postul de muncitor calificat-sudor.

Termene afișare rezultate: 25.05.2018 ora 15.00

Termene afișare rezultate contestații: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, la sediul societății din str. Privighetorilor, nr. 5, Petrila

Afișare rezultate finale: 29.05.2018 ora 10.00, la sediul societății din str. Privighetorilor, nr. 5, Petrila și pe pagina de internet www.edilsalprest.ro.

Conținutul Dosarului de înscriere:

 1. Cererea de înscriere în care se menționează postul pentru care se candidează;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copii după diplomele de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copie după carnetul de muncă, după caz, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 5. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 6. Cazier judiciar, după caz;
 7. Copie după fișa de evaluare aperformanțelor profesionale individuale din anul anterior, sau recomandare, după caz;
 8. Curriculum vitae;

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în copp și în original sau în copii legalizate.

Locul depunerii dosarului de înscriere- Serviciul resurse Umane Salarizare- secretarul comisiei de concurs, situat în orașul Petrila, str. Privighetorilor, nr. 5.

Bibliografia de concurs se poate ridica de la secretariatul societății.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății la biroul RU sau la numărul de telefon: 2545/550318.

CONDUCEREA