Au început înscrierile pentru o nouă sesiune de admitere la Universitatea din Petroșani

Peste 300 de locuri la studiile de licență și master mai sunt disponibile la cele trei facultăți din cadrul Universității din Petroșani. Pentru cei ineresați să aplice, astăzi au fost deschise înscrierile pentru o nouă sesiune de admitere.

Înscrierile se por face fie direct, la centrele de înscriere ale Universității din Petroșani, fie on-lne, accesând pagina dedicată: https://www.upet.ro/admitere/

Calendarul sesiunii de admitee este umătorul:

3 aug. – 14 sept, ora 15 – înscrierea candidaţilor.

17 septembrie – afişarea rezultatelor (etapa I)

18-19 septembrie – depunerea contestaţiilor

19 septembrie – analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

18-21 septembrie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
– plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
– plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) – restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

24 septembrie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

25-26 septembrie – etapa „confirmarea locului ocupat prin concurs” a candidaţilor din „Lista de aşteptare” și afișarea rezultatelor finale.

Criteriile de admitere pentru studiile de licență sunt următoarele:

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
– media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si
– nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire,
(2) La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematica. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă – proba E)d)
(3) Pentru domeniile de studii: Management; Finanţe; Contabilitate; Ştiinţe administrative şi Administrarea afacerilor se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Matematică ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] în această ordine de prioritate.
(4) Pentru domeniile de studii: Sociologie şi Asistenţă Socială se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)] sau Matematică ([proba E)c)i)], în această ordine de prioritate.

Criterii de admitere pentru studiile de master sunt următoarele:

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
– media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
– media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%. obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Oferta educațională disponbilă poate fi consultată în cele ce urmează: