ANUNȚ / Ședință extraordinară în 12 noiembrie, la Consiliul județean Hunedoara

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 12.11.2018, ora 11,00, va avea loc ședința publică extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia km.2+200 – km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, Prioritatea de investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, obiectiv specific 1 – ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel POR/367/6/1 ;
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a descrierii investiției din DALI și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a descrierii investiției din DALI și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie – Costeşti – Sarmizegetusa km 2+200 – km 19+465” în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1 – Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru drumurile județene.