Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator pentru ședința din 19 aprilie 2019

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de19.04.2019, ora 11,00,va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursurilor/ examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şefSecţia Chirurgie generală, şefSecţia Oftalmologie și şefSecţia O.R.L.  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;
 3. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 – 2022;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 – 2022 ale spitalelor publice de interes județean;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 2018 ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;
 10. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;
 11. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere drumuri și poduri județene pe anul 2019;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 2018;
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018;
 17. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă, educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”;
 25. Diverse.