Primăria Lupeni își digitalizează serviciile publice în vederea debirocratizării relațiilor cu cetățenii

Simplificarea pocedurilor birocratice și sprijinul acordat cetățenilor în obținerea de acte adminisrative eliberate de Primărie, constituie un obiectiv fundamental în activitatea administrației locale de la Lupeni.

Dorința primarului Lucian Resmeriță de a răspunde solicitărilor venite chiar din partea cetățenilor acestei localități în ceea ce privește circuitul documentelor și eliberarea de acte administrative s-a materializat prin promovarea uni proiect care are în vedere digitalizarea serviciilor publice și simplificarea birocației în administrația locală din municipiul Lupeni. Proiectul, depus pentru aprobare a fost acceptat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni, a primit finanțarea necesară pentru a fi implemnetat și urmează să fie pus în aplicare în următoarele 24 de luni.

Primarul Lucian Resmeriță informează că, în acest sens, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 366 pentru proiectul „PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE PRIN EFICIENTIZARE DIGITALĂ – LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI” COD SIPOCA 643/COD MySMIS 128531. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

”Așa cum rezultă și din documentația aferentă acestui proiect, scopul acestuia îl constituie consolidarea capacității Primăriei municipiului Lupeni de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni. Ne propunem, în acest sens, să realizăm îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Lupeni prin introducerea unui sistem intern managerial certificat. De asemenea, avem în vedere implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni – în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor – atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office. Nu în ultimul rând proiectul permite dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 70 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește simplificarea procedurilor. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile simplificării procedurilor administrative”, explică Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Rezultatele preconizate de administrația publică din municipiul Lupeni, după finalizarea acestui proiect european constau în:

* Realizarea unor sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, atins prin: implementarea unui sistem de management al performanței și calității implementat în Primăria municipiului Lupeni.

* Realizarea unei scheme de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, atins prin implementarea de instrumente informatice dedicate eficientizării și simplificării procedurilor pentru cetățeni, cu facilități de publicare, colectare, prelucrare și transmitere date în relația lor cu Municipiul Lupeni.

* Realizarea unei scheme de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, atins prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor documente retro-digitalizate din arhivă, care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate, exclusiv de primărie.

Obținerea de noi cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin participarea personalului din Primăria Municipiului Lupeni la cursuri specifice din domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

Potrivit reprezentanților administrației locale de la Lupeni, pentru a realiza toate aceste obiective, Primăria Lupeni va avea la dispoziție fonduri de peste 3,2 milioane de lei, din fondurile obținute prin accesarea acestui program european.