Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința din 31 octombrie 2019

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 31.10.2019, ora 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2019-2020, respectiv de la data de 15.11.2019 până la data de 31.03.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2019 – 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020;
 4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.195/2019;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Secția I din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
 12. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul III 2019;
 13. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 2019;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;
 15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4;
 19. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2019 privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara-Călan, km 13+050- km 22+791” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6 –„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilitații regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN -T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR2016/6/6.1./2, cod apel POR/103/6/1-COD SMIS 108931;
 22. Intrebări, interpelări