Proiect de 180 de milioane de euro pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare

Home Economie Proiect de 180 de milioane de euro pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare
Proiect de 180 de milioane de euro pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare
Cu finanțare din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, sistemele de alimentare cu apă și canalizare din cadrul ariei de operare a Operatorului Regional S.C. APA PROD S.A. din județul Hunedoara vor face obiectul unui amplu și necesar proces de reabilitare și extindere.
Vineri, 14 februarie 2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara s-a desfășurat seminarul de prezentare a proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara”.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care au participat: Mihai Cozariuc, Lider de Asociere INTERDEVELOPMENT SRL, Florin Zbârcea, responsabil tehnic proiect INTERDEVELOPMENT SRL, Victor Arion, Director General al SC APA PROD SA Deva, precum și membrii A.D.I. (primari și reprezentanți desemnați ai unităților adminstrativ-teritoriale).
Termene ferme pentru predarea documentațiilor
Obiectivul general al Asistenței Tehnice constă în elaborarea documentaţiilor tehnico – economice necesare pentru continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul implementării lucrărilor de investiţii.
Pentru ca procedura de implementare a acestui proiect să fie respectată, au fost stabilite termene ferme de predare a documentațiilor de către consultant beneficiarului SC APA PROD SA. Astfel, până la sfârşitul lunii aprilie 2020, consultantul va elabora Studiul de fezabilitate preliminar complet și documentaţiile pentru avize și acorduri, iar până la sfârşitul trimestrului III 2020, consultantul va livra Aplicaţia de finanţare completă. Documentațiile de atribuire vor fi elaborate în două etape și predate la sfârşitul lunii iunie 2020, respectiv sfârşitul lunii decembrie 2020.
Rețele noi și aparatură modernă pentru apă și canal
În cadrul seminarului a fost prezentată lista de investiții finală în care se regăsesc cele mai importante obiective din sistemele de alimentare cu apă, respectiv canalizare, care sunt vizate de proiectul în valoare de 180.818.346 euro.
Lista de investiții finală din cadrul proiectului prezentat, respecta toate conditionalitatile impuse de Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), program care a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, in infrastructura de apa si apa uzata.
Investițiile propuse cuprind reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, extinderea sistemului SCADA regional, dotarea laboratoarelor, achiziția de utilaje, echipamente și sisteme moderne de înregistrare a consumului de apă.
Principalele obiective de realizare a proiectului sunt :
1. Alimentare cu apa :
 Surse de apa noi (captare apa subterana prin foraj de adancime), 2 foraje;
 Statie de tratare apa potabila (noi si reabilitate), 2 unitati;
 Statii de clorinare (noi si reabilitate), 25 unitati;
 Aductiuni, conducte de transport/distributie – reabilitare (redimensionare si/sau relocare traseu si/sau înlocuire), 36,5 km ;
 Aductiuni, conducte de transport/distributie – extindere, 219,7 km ;
 Statii de pompare apa (noi si reabilitate), 26 unitati ;
 Rezervoare de inmagazinare (noi si reabilitate) , 19 unitati ;
 Reţele de distribuţie (înfiinţare si extindere), 136,2 km ;
 Reţele de distribuţie (reabilitare), km 118,5 ;
 Statii de pompare de tip hidrofor (reabilitare), 26 unitati.
2. Canalizare :
Reţele de canalizare – înfiinţare si extindere, 60,8 km ;
 Reţele/colectoare principale de canalizare – reabilitare/recalibrare, 49,1 km ;
 Statii de pompare apa uzata (noi), 21 unitati ;
 Statii de pompare apa uzata (reabilitare), 13 unitati ;
 Statii de epurare (reabilitare, extindere capacitati si modernizare procese tehnologice), 4 unitati ;
Apă mai bună, servicii la standarde europene
Conform obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, precum şi termenelor asumate prin Tratatul de Aderare, autorităţile naţionale trebuie să asigure conformarea cu prevederile a două directive: Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate de la aglomerările cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi.
În urma implementării acestui proiect din aria de operare a Operatorului Regional S.C. APA PROD S.A., eficiența și calitatea serviciilor prestate de alimentare cu apă si canalizare, vor fi conforme cu reglementările în vigoare ale Uniunii Europene.