Primăria municipiului Petroșani / Anunț de participare pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din  2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

domeniul care se finanțează:  Culte

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod poștal 332019, telefon +40 254541221 interior 210, fax +40 254545903, e-mail: primarie@primariapetrosani.ro
 2. Procedura de atribuire: selecţie de proiecte.
 3. Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 4. Finanțările se asigură pentru domeniul: Culte.
 5. Bugetul alocat pentru domeniul culte: 200.000 lei.
 6. Criterii de atribuire a contractelor: Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru domeniul Culte, trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte).
 7. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 23 aprilie 2020, ora 16,30.
 8. Adresa la care trebuie transmise proiectele: Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
 9.   Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele : Limba română.
 10. 10. Ghidul de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului, pentru elaborarea și prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă – domeniul culte, se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, camera 17, etajul I. Ghidul de eligibilitate a fost aprobat prin H.C.L. nr. 34/27.02.2020.
 11. 11. Data sau perioada selecţiei şi evaluării proiectelor:Evaluarea proiectelor se va face de Comisia de evaluare numită prin dispoziția primarului municipiului Petroșani, în perioada 24 aprilie 2020 – 5 mai 2020.
 12. Alte informaţii : Fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect pentru aceeași activitate. Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între data contractului de finanțare și 30 decembrie 2020.
 13. Programul anual propriu al Municipiului Petroșani pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local, pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 30 din 18.02.2020.
 14. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 43 din 06.03.2020