Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30.07.2021

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30.07.2021
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30.07.2021

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 30.07.2021, ora 11,00, la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, se va desfășura ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în regim de urgență la clădirea Palatului Administrativ din Municipiul Deva, str.1 decembrie 1918, nr.28, jud. Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, cu modificările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 • Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PRODURI S.A. Deva – în faliment;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.150/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara, aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” ;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2020 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 • Proiect de hotărâre privind însușirea unor terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 • Întrebări, interpelări.