Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 25.02.2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 25.02.2022
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 25.02.2022

Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a faptului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 25 februarie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara , cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL);

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 pentru anul 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii unor cotizaţii pentru anul bugetar 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre privind majorarea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut  în Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de realizare dispozitive de scurgere a apelor pe drumurile județene de pe tronsonul  DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș – Brănișca – DN7 (Ilia)”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumofiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Hunedoara în domeniul privat al judeţului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APA PROD SA Deva, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: ”Construire clădire pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Etajare corp extins Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construcție modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

15. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2021;

16. Intrebări, interpelări