Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 31 martie 2023

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 31 martie 2023
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 31 martie 2023

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 31.03.2023, ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, se va desfășura ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru operatorul de transport rutier S.C. G&M Transcom S.R.L.;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.210/2022 privind aprobarea Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunităților locale din Județul Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise în lista patrimoniul mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara în Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Hunedoara, precum și a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unei construcții în domeniul public al Județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare nr.2032/22/2013 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Muzeul Civilizației Dacice și Romane;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea  Protocolului 1529CM/08.03.2023 și nr.5669/14.03.2023 de delegare  a administrării unor terenuri din domeniul public al statului în scopul implementării și monitorizării proiectului de infrastructură de interes județean „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – cabinetul de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0015, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I1 – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.5 – Cabinete de planificare familială;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef Secție Cardiologie, Șef Secție A.T.I., Șef Secție Pediatrie, Șef Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală și Șef Serviciu de Anatomie Patologică la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire nr.16/15.03.2023 și nr.6226/21.03.2023 încheiat între ADIVEST și Județul Hunedoara și darea în folosință cu titlu gratuit (comodat) a echipamentelor rezultate în urma derulării etapelor 2 și 3 ale proiectului regional ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale spitalelor de interes județean, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale și autoutilitarele din parcul auto al județului Hunedoara;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Intrebări, interpelări.