Specializări propuse de Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Științe, pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024

Home Educație Specializări propuse de Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Științe, pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024
Specializări propuse de Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Științe, pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024

Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universității din Petroșani funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte.

Pentru programele de licență din noul an universitar 2023-2024, Facultatea de Științe pune la dispoziția absolvenților de Bacalaureat, un număr de 214 locuri fără taxă, din care 12 sunt rezervate unor categorii speciale defavorizate, la care se adaugă alte 300 de locuri disponibile cu taxă.

Speciliazizările pentru care pot opta studenții interesați să urmeze studiile de licență ale Facultății de Știință de la Universitatea din Petroșani sunt următoarele:

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE:

 • Administrație publică:
  Programul de studiu urmăreşte pregătirea unor absolvenți capabili să asigure o mai bună corelare a problemelor administrative cu cele ale comunităţilor locale, să-și formeze competențe variate, ca de exemplu: rezolvarea situațiilor decizionale legate de activitățile de natură socială și chiar de asistență socială; capacitatea de particularizare şi implementare a concepţiilor de marketing şi management în administraţia publică; operarea cu un ansamblu de instrumente specifice contabilităţii şi gestiunii în administraţia publică; dobândirea deprinderilor de diagnosticare şi îmbunătăţire a climatului şi tehnicilor de comunicare; formarea deprinderilor de operare cu instrumente de analiză financiară pornind de la teoria şi practica bugetării şi controlului prin bugete; acumularea cunoştinţelor juridice fundamentale pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în administraţia publică; capacitatea de a analiza, interpreta şi implementa corespunzător normativele, legile şi hotărârile care reglementează mecanismul de funcţionare al administraţiilor publice. În consecință, aceste competențe permit încadrarea absolvenților acestui program de studiu ca specialiști în administrația publică locală și centrală. Programul este disponibil și la Extensia Deva a Universității din Petroșani.
 • Contabilitate și Informatică de gestiune:
  Înființarea acestui program de studiu a venit de la sine în condițiile actuale când contabilitatea e absolut necesară funcționării oricărei entități economice indiferent de mărimea acesteia, domeniul de activitate sau tipul de organizare juridică. Programul de licenţă îşi propune să pregătească profesionişti contabili competenți în organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în instituţii publice, unităţi private, instituţii financiare şi bancare, să îndeplinească sarcini specifice privind controlul şi auditul intern, să elaboreze situaţii şi rapoarte financiare pentru instituţii publice şi unităţi private, instituţii financiare şi bancare, să organizeze şi să utilizeze softuri informatice de gestiune și contabilitate. Absolvenţii programului de licenţă au posibilitatea de a fi încadrați pe posturi specifice în compartimentele financiar-contabile ale oricărei entități economice, inclusiv administrații financiare, societăți financiar-bancare și pot accede pentru a obține titlul de expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator.
 • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor:
  Deoarece sfera comerţului, serviciilor şi turismului reprezintă un domeniu dinamic din punct de vedere al plasării forței de muncă, gradul mare de asimilare pe piața muncii a absolvenților face ca această specializare să fie cea mai atractivă din oferta educațională a facultății noastre. Competențele pe care le dobândesc absolvenții acestui program de studiu se referă la: capacitatea de a fundamenta strategii privind înfiinţarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de comerţ, turism şi servicii comerciale; organizarea şi conducerea proceselor specifice pentru comerţ, turism şi servicii comerciale; capacitatea de a fundamenta necesarul de resurse umane, materiale şi financiare în raport cu cerinţele eficienţei organizaţiei de comerţ, turism şi servicii comerciale; elaborarea planurilor de afaceri, programelor de marketing şi studiilor de fezabilitate; efectuarea de studii, cercetări şi analize pentru organizarea şi derularea relaţiilor de piaţă cu furnizorii şi clienţii. Absolventul acestui program de studiu poate profesa ca specialist în organizarea activităților specifice în toate cele trei domenii pe cât de interesante pe atât de complexe dintr-o economie de piață. programul funcționează și la Hunedoara, în cadrul extensiei Universității din Petroșani.
 • Finanțe și Bănci:
  Absolventul acestei program de studiu dobândește competențele necesare pentru un portofoliu diversificat de activități, în special de natură financiară, ca de exemplu calculul și evidența impozitelor și taxelor, a contribuțiilor patronale, gestiunea elementelor patrimoniale, aspecte de calcul și interpretare fiscală, noțiuni contabile și de interpretare a indicatorilor pe bază de bilanț, evaluarea rezultatelor și performanțelor financiare ale firmei, cunoașterea celor mai moderne tehnici și operațiuni de natură bancară. Încadrarea acestor specialiști se poate face în orice tip de entitate economică dar prioritare rămân cele din domeniul bancar, al asigurărilor și altor tipuri de instituții financiare unde pot fi încadrați pe posturi ca de exemplu, operator ghișeu bancă, inspector credite, agent de asigurări, evaluator daune, referent fiscal, controlor de gestiune, operator/agent vamal, cadru didactic etc.
 • Management:
  Procesul de instruire pentru acest program de studiu se axează pe dobândirea cunoștințelor de specialitate, a abilităților și deprinderilor necesare pentru ca absolvenţii să fie în măsură să culeagă, să prelucreze şi să analizeze informaţii economice şi financiare, să elaboreze un plan de afaceri sau o analiză diagnostic, să formuleze şi să implementeze strategii şi politici, să rezolve situațiile decizionale cu care se confruntă firma contemporană. Finalitatea acestor studii se concretizează în posibilitatea încadrării pe piața muncii a absolvenților ca inspector/consilier/ expert/referent în management, manager de operațiuni sau produs, manager de proiect, manager al sistemelor de management al calității, consilier în management etc. atât în instituții publice cât și în entități economice private.

ȘTIINȚE SOCIALE:

 • Asistență socială:
  Programul de studii Asistență socială funcționează din anul universitar 2004/2005 și își propune să formeze specialişti într-un domeniu care are tot mai multă căutare pe piața muncii, având în vedere realitățile social-economice, dar și schimbarea de atitudine a societății actuale față de problematica persoanelor/grupurilor dezavantajate. Procesul de instruire se axează pe dobândirea cunoștințelor de specialitate, a abilităților și deprinderilor necesare diagnozei, prevenţiei şi intervenţiei în vederea reducerii situaţiilor de risc social. Asistentul social, absolvent al acestei specializări, se poate încadra pe piața muncii ca: asistent social nivel superior; consilier școlar; consilier forță de muncă și șomaj; consilier familial; asistent social cu competență în sănătate mintală; asistent de cercetare în asistența socială etc.
 • Sociologie: 
  Programul de studii Sociologie funcționează din anul universitar 1992/1993 și își propune să formeze specialişti cu înalte competenţe pentru cercetarea și interpretarea datelor realității sociale, mai ales a celor subiective. Procesul de instruire are o pregnantă caracteristică aplicativă, de dobândire, pe lângă cunoștințele de specialitate, a abilităților și deprinderilor necesare cunoașterii și transformării realității sociale. Sociologul, absolvent al acestei specializări, se poate încadra pe piața muncii ca: sociolog; consilier școlar; consilier orientare privind cariera; specialist resurse umane; consilier statistician; expert statistician; analist; specialist în relații publice; purtător de cuvânt; asistent de cercetare în demografie; asistent de cercetare în sociologie; consilier instituții publice; agent orientare profesionala a șomerilor/agent informare privind cariera etc.

Înscrierile la Facultatea de Științe a Universității din Petroșani se desfășoară on-line, în perioada 3-20 iulie 2023 (ora 15,00), platforma admitere.upet.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății, unde se pot înscrie online, beneficiind de suport tehnic.

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
– media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si
– nota obţinută la examenul de bacalaureat  la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, după cum urmează: Pentru domeniile de studii: Management; Finanţe; Contabilitate; Ştiinţe administrative şi Administrarea afacerilor se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Matematică ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] în această ordine de prioritate. Pentru domeniile de studii: Sociologie şi Asistenţă Socială se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)] sau Matematică ([proba E)c)i)], în această ordine de prioritate.

Toate informațiile privind documentele necesare admiterii, locurile disponibile, criteriile de admitere și calendarul admiterii pot fi regăsite pe pagina web a Universității din Petroșani, la adresa: https://www.upet.ro/admitere/â