Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 27 februarie 2024

Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 27 februarie 2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă aducem la cunoştinţă că în data de 27 februarie 2024, ora 1300, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A PETROȘANI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici si depunerea proiectului la Fondul pentru Modernizare, pentru obiectivul de investiții „Realizare noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – județul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.14/2024 de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare al localităților din aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, nr.5400/223/2009;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și cofinanțării pentru etapa a II-a a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2023;
  2. Întrebări, interpelări.