Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29.03.2024

Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29.03.2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă aducem la cunoştinţă că în data de 29 martie 2024, ora 1300, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Teatrului de Artă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui consilier județean în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea clădirii administrative aferente Castelului Nopcsa – Sântămăria Orlea”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Hunedoara date în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, în scopul realizării  lucrărilor  de interes județean necesare  reabilitării și modernizării sectoarelor  din drumul național  DN 66A cuprinse între: km 10+530-  km 11+925 și Km 16+042-Km 16+530;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara” DJ 687A: Hasdat (DJ687)-Silvasu de Jos-Hateg (DJ687G) tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii temporare către Consiliul Județean Hunedoara a dreptului de administrare asupra drumului Taia-Aușelu aflat în domeniul public al Orașului Petrila și în administrarea Consiliului Local al Orașului Petrila;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Întrebări, interpelări.