CAS Hunedoara despre dreptul asiguraților la medicamente

Potrivit unui comunicat al Casei de Asigurări pentru Sănătate (CAS) Hunedoara, asigurații au dreptul să beneficieze de medicamente în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii.

Pentru aceasta, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, Anexa 36, privind Modul de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, art. 7, alineatul 6, farmaciile au obligaţia să se aprovizioneze, la cererea scrisă a asiguratului, înregistrată la furnizor, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie.

Solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor efectuate în acest sens.