Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director general, gradul II, al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 211   0 17>Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Probele stabilite pentru concurs:

– probă scrisă: 31.03.2021, ora 1000;

– probă interviu: 06.04.2021, ora 0900.

Ambele probe se desfăşoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data de 09.03.2021 și până în data de 22.03.2021, ora 1600, inclusiv, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs – Stepan Angela Aurora, e-mail: stepan.angela@cjhunedoara.ro, tel.0254/211350, int.183.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director general, gradul II, al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice sau științe economice sau științe administrative sau în domeniul fundamental științe inginerești;

– să fie absolvent/absolventă cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau absolvent/absolventă cu diplomă a studiilor postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;

– vechime în muncă de minimum 3 ani pe o funcție pentru care sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– disponibilitate pentru lucru în program prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, delegări.

Informaţii suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, tel.0254/211350, int.183.