Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința publică din 31 martie 2021

Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să transmiteţi spre publicare în mass-media anunţul ataşat, privind aducerea la cunostinţa publică a faptului că, în data de 31 martie 2021, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2020 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de asociere încheiat între Judeţul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni – Zona 5”- în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic de interes județean – Stațiunea Straja;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea demolării acestora;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2021 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID);

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de urgență Timișoara în vederea implementării proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare Nord – Vest, Vest” cod apel POCU/760/4.9 Cod My SMIS 136480 în Județul Hunedoara;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de paturi cu prize oxigen”;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-Verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției ”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în comuna Dobra”;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – 18+050”;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu privire la proiectul ”Fotbalul este mai mult decât un joc” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila”;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației ”SALVITAL” Hunedoara;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134,00 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2021 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2021-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra unor sectoare din drumul județean DJ687J;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” cod SMIS 123893 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă în Județul Hunedoara“ și a Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului;

Inițiator: Chivu Cristina – consilier județean

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării sportivului Iancu Avram Marius, cetățean de onoare al județului Hunedoara cu suma de 20.000 lei în vederea stabilirii unui nou record mondial de anduranță la înot în cel mai mare lac din Europa Centrală, Lacul Balaton din Ungaria;

Inițiatori: Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen – consilieri județeni

 1. Întrebări, interpelări