Universitățile membre ARUT, inițiatoare ale reformei învățământului superior tehnic

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentați prin conducerile universităților, s-au întâlnit în perioada 22-23 februarie 2018 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Au participat, de asemenea, în calitate de invitați: Ministrul Educației Naționale – prof.dr.ing. Valentin Popa, Ministrul Cercetării şi Inovării – prof.dr.ing. NicoaleBurnete, Ministrul Energiei – prof.dr.ing. Anton Anton,președintele A.R.A.C.I.S – prof.dr.ing Iordan Petrescu,președintele  C.N.F.I.S. – prof.dr. Claudia Popescu și președinte ANC-prof.dr.ing. Tiberiu Dobrescu.

Președinte ARUT, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN – Rectorul Universității Politehnica Timișoara arară că, în acest an, se împlinesc 200 de ani de învățământ superior tehnic în București, de când marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr a înființat la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale” în cadrul căreia au fost pregătiți primii ingineri hotarnici. Reuniunea Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT) de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) se înscrie în seria de evenimente ce marchează dublul centenar  al universităților tehnice din București: Universitatea Politehnica București (UPB) și Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

În cadrul reuniunii ARUT au fost analizate aspecte strategice privind învățământul superior tehnic,problemelecurente cu care se confruntă universitățileromânești, precum și propunerile de desfășurare a unor programe de cercetare şi mobilități în cadrul ARUT.

  • Având în vedere:
  • unele constatări negative ale Consiliului Europeireferitoare la învățământul superior existente înProgramul național de reformă al României cum ar finecorelarea dintre competențele propuse și cele cerute pe piața muncii,numărul mare de programe de învățământ universitar;
  • recomăndărileacestuia cu privire la necesitatea corelării CadruluiNațional al Calificărilor cu Cadrul European al Calificărilor și a compatibilizării clasificării internaționale din domeniul educației – ISCED cu domeniile de studiu din România;
  • declanșarea procesului de reglementarea învățământului ingineresc în cadrul Uniunii Europene;
  • necesitatea stabilirii unui trunchi comun de rezultate ale învățării pe domenii inginerești,

MembriiARUT își exprimă disponibilitatea de participare la activitățile specifice îndeplinirii obiectivelor mai sus enunțate și formulate în cadrul proiectului POCU, Axa prioritară 6 „ Educație și competențe”, coordonat de MEN (Ministerul EducațieiNaționale) și ANC (AgențiaNațională a Calificărilor).

  • În cadrul dezbaterilor s-a relevat importanțaadoptării unor măsuri majore pentru mai buna corelarea sistemului de învățământ tehnic superior românesc cu cel european șicucerințelepieței muncii. Membrii ARUT vor pregăti pentru următoarea reuniune a alianței un proiect de restructurare a ciclurilor de studii inginerești. Ulterior dezbaterii cu mediul economic, cu alte universitățiși factori interesați, proiectul va fi propusMinisterului Educației Naționale.
  • ARUT solicită Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, (CNSPIS) să aibă în vedere,în viitor, la stabilirea propunerilor privind modalitatea de alocare a locurile bugetate pentru cele trei cicluri de studii,pe lângă prioritățiledate de strategiile naționaleșicerințelepiețeimuncii,și alte criterii cum ar fi:rata angajării în domeniul de studii,rezultatele științifice obținute(pentru ciclul de studii doctorale).
  • Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT au hotărât organizarea în acest an a primelor competițiinaționaleinteruniversitarede granturi de cercetare în cadrul ARUT destinate sprijinirii carierei științifice a tinerilor cercetători. Competiția se va desfășuraatât la nivel individual cât și în echipe comune formate din trei membri de la trei universități distincte din cadrul ARUT.
  • S-a aprobat, de asemenea, programul de mobilitățiinteruniversitare ARUT destinat atât studenților universităților membre cât și cadrelor didactice.

Următoarea reuniune a Alianței Române a Universităților Tehnice va avea loc la începutul lunii mai, la Timișoara.