Primăria municipiului Vulcan / Anunț licitație concesiune

Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediul în b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara,  tel.0254-570340, fax.0254-571910, e-mail:primvulcan@yahoo.com, cod fiscal: 4375267, scoate la licitaţie publică pentru concesionare,  terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Vulcan, în suprafaţă de 577mp, situat în Vulcan, str. Şt.O.Iosif, înscris în C.F. nr.62066 Vulcan, nr. cadastral 62066, în vederea amenajării unei parcări aferente blocului colectiv de locuinţe, proprietate particulară.

Durata concesiunii este de 49 ani.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire pe suport de hârtie începând cu data de 12.04.2018 .

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia administrarea domeniului public şi privat, etajul II, camera 32 din cadrul Primăriei municipiului Vulcan.

Costul documentaţiei de atribuire este de  20 lei iar garanţia de participare este de 300 lei. Plata se va face în numerar la casieria Primăriei municipiului Vulcan.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 773,20lei/an.

Data limită de depunere a ofertelor  este de 23.04.2018 ora 1200.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 20.04.2018.

Adresa de depunere a ofertelor este: Primăria municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, cod poştal 336200.

Ofertele se depun într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 24.04.2018 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, cam 17.

Anunţul de licitaţie a fost transmis spre publicare la data de 30.03.2018.

 

PRIMAR

ing. GHEORGHE ILE