Aprobare cu amânare pentru ”Ordonanța minerilor din Valea Jiului”

Home Economie Aprobare cu amânare pentru ”Ordonanța minerilor din Valea Jiului”
Aprobare cu amânare pentru ”Ordonanța minerilor din Valea Jiului”

Noul Guvern a analizat astăzi, într-o primă lectură, Ordonanța de Urgență prin care vor fi asigurate veniturile de completare pentru minerii care se vor disponibiliza din sectorul minier al Văii Jiului în anii următori. Documentul nu a fost însă adoptat, urmând să intre pe circuitul de avizare, cu promisiunea făcută chiar de Primul Ministru Ludovic Orban că acesta va fi adoptat în următoarea ședință de Guvern.

Potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență, prezentat în ședința de Guvern de astăzi,  6 noiembrie, măsurile de protecție socială pe care statul român se angajează să le aplice persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024, sunt garantate.

Textul integral al Ordonanței este următorul:

Ordonanță de urgență
pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024

Luând în considerare situația Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., denumită în continuare “CEH” și Societății Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., denumită în continuare “SNIM”
SNIM are ca scop producerea cantității de huilă preconizată până la epuizarea rezervelor deschise și efectuarea lucrărilor de închidere minieră subterană în condiții de siguranță a personalului și a zăcământului, cât și ecologizarea perimetrelor, în conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Planurile de Încetare a Activităţii de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroşeni şi Mina Uricani,
Astfel, prin Decizia nr. C(2012) 1020 finală din data de 22.02.2012 – ajutor de stat caz SA 33033 (2011/N), Comisia a aprobat un ajutor pentru închidere și pentru acoperirea costurilor excepționale necesare închiderii a trei mine deținute de către Compania Națională a Huilei (Petrila, Uricani și Paroșeni), care a totalizat 1 169 milioane lei,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011, privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2012, a fost înfiinţată Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.,
Societatea a început activitatea la data de 26.11.2012, dată la care a preluat de la Compania Naţională a Huilei S.A. personalul necesar desfăşurării activităţii proprii, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi gestionează ajutorul de stat acordat pentru închiderea celor 3 mine necompetitive, Petrila, Paroşeni şi Uricani.
Întrucât, în 13 noiembrie 2015, Comisia Europeană a aprobat prin Decizia C(2015) 8066 finală prelungirea duratei și redistribuirea sumelor ajutorului pentru aceleași trei mine,
Întrucât, în 24 noiembrie 2016, Comisia a aprobat prin Decizia nr. C(2016) 7719 un ajutor de stat pentru finanțarea închiderii a două mine deținute de către CEH, și anume Lonea și Lupeni, autorizând în consecință modificarea unor elemente din Planul de închidere a minelor de cărbune necompetitive,
Luând în considerare că, din anul 2018, SNIM a intrat în program de închidere și ecologizare, incheindu-se programul de exploatare a huilei (conform Deciziei 2010/787/UE ),
Întrucât valoarea finală a ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 2010/787/UE şi autorizată prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final,
Tinând cont de faptul că, din perspectiva situației economice la nivel macroeconomic, zona unde activează cei doi operatori economici, Valea Jiului, este o zona monoindustriala iar dificultățile financiare, situația juridică incertă a CEH din ultimii trei ani, cu repetate intrări și ieșiri din insolvență, au afectat întreaga regiune, fie că vorbim de salariați și familiile acestora, de comunitățile locale sau de agenții economici dependenți, în principal de activitatea CEH, motiv care apare ca suficient pentru adoptarea de măsuri excepționale care să asigure anumite măsuri de protecție social pentru persoanele disponibilizate care trăiesc în arealul respective,
In considerarea: (i) situației economice la nivelul zonei unei activează cei doi operatori economici, CEH și SNIM, (ii) a situației identice în care se află personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activității, reducere cauzată de programul de închidere a minelor de huilă autorizat de către Comisia Europeană, (iii) termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacităților miniere închise, respectiv 2021 pentru minele din cadrul SNIM, și respectiv 2024 pentru minele din cadrul CEH,
Întrucât măsurile de protecție socială propuse a fi acordate pentru persoanele disponilizate din cadrul CEH si SNIM, ca urmare a programului de închidere și ecologizare a minelor de huilă autorizat de Comisia Europeană prin decizii în baza Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive nu sunt incluse în ajutorul de stat autorizat,
În vederea asigurării unui tratament egal pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. și a Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., având în vedere că persoanele disponibilizate anterior tot de la aceste societăți, în baza planurilor de disponibilizare, au beneficiat de sumele aferente venitului lunar de completare, conform Hotărârii Guvernului nr. 444/2015, Hotărârii Guvernului nr.590/2016, Hotărârii Guvernului nr.589/2016, Hotărârii Guvernului nr. 722/2017 se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea alocării unor sume de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru perioada 2019-2024 și persoanelor ce vor fi disponibilizate de la aceste două societăți,
În considerarea principiilor consacrate de Constituție referitoare la egalitatea în drepturi a persoanelor și nediscriminarii în fața legii, în conformitate cu art. 16 alin. (1) si (2),corelat cu art. 4 alin. (2) din Constituție,
Întrucât, în mod constant Curtea Constituțională, în deplin acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunțată în cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, și Hotărârea din 29 aprilie 2008 pronunțată în cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60), a statuat că, principiul egalității în drepturi se aplică doar situațiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferențiat, stabilit în considerarea unor situații obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii și nici discriminări.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgenţă:

Art. 1 (1) -Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează acordarea venitului lunar de completare, ca măsură de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, redate în anexa la prezenta ordonanță de urgență.
(2) – Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin.(1) se înţelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea reducerii/închiderii activității şi programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfăşura în una sau mai multe etape.
(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:
a) numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestora;
b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare;
c) numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare;
d) numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective;
e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.
(4) Dacă disponibilizarea se desfăşoară în etape, planul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi perioada în care va avea loc fiecare etapă.
(5) Planurile de disponibilizare prevăzute la alin. (3) întocmite de operatorii economici prevăzuti la alin. (1) se aprobă în condițiile legii.
Art.2. Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzute în anexă, care pot efectua concedieri colective în condiţiile în care există un plan de disponibilizare aprobat, în condițiile legii
Art.3(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici prevăzuţi la art. 1 cu cel puţin 36 de luni înainte de data concedierii.
(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care:
a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuţi la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1);
b) au fost preluate de operatorii economici rezultaţi în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuţi la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici supuşi divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).
Art.4(1) Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.
(2) Dacă planul de disponibilizare se desfăşoară în etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi iniţiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).
Art.5(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art.1 alin (1) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj stabilită în condițiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, şi este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
(2) Venitul de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;
b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;
c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani;
d) 36 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.
(3) După încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele concediate în condiţiile art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj.
Art.6 Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.
Art.7(1) Persoanele prevăzute la art. 1alin.(1) pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (2), dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2).
(2) Venitul lunar de completare se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.
Art.8 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art.1 alin.(1) se modifică odată cu recalcularea, in conditiile legii, a indemnizaţiei de şomaj.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă, în condiţiile legii, şi persoana beneficiază de venitul lunar de completare.
Art.9(1). Persoanele care, în perioada acordarii venitului lunar de completare, se reîncadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,la alți angajatori decît cei de la care au fost disponibilizați, beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), în funcție de suspendarea sau încetarea plății indemnizaației șomaj, de 50% din venitul lunar de completare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).
(3) Dacă în perioada acordării venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează începând cu data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul lunar de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuți în anexă, în situația în care dacă se reîncadrează în muncă înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat având ca obiect de activitate conservarea, închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuţi în anexă, pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), în funcţie de suspendarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) sau, după caz, la art.5 alin. (3).
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).
Art.10-Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului.
Art.11(1)- În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare rămân înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare.
(2) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii:
a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) să caute activ un loc de muncă şi să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizaţie de maternitate sau indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverinţă eliberată de agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti.
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situaţia în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 14.
(7) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (6) nu este îndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.

Art.12 (1) -Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (3) se suspendă la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 11alin. (2) lit. a).
(2)Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), în situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 11alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:
a) a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva persoanei beneficiare;
b) persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreţinerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să îşi îndeplinească obligaţia;
c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, naşterea unui copil, decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum şi în cazul existenţei unei situaţii de forţă majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.
(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.

Art.13 (1) -În situaţia persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) se suspendă pe perioada pentru care există aprobare din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene.
(2) Prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1).
(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), în situaţia în care în această perioadă plata indemnizaţiei de şomaj s-a realizat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi de măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestora.
(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) după suspendarea în condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de data expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1).
(5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1).
Art. 14(1) – Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data depistării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale.
(2) – Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de:
a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;
b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, în situaţia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)-Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.
Art.15 (1)- Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza:
a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă;
b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă.
(2) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale.
(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii venitului lunar de completare se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
(4) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art.16 (1)- Sumele necesare pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 1 alin.(1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul „Asistenţă socială”, articolul „Asigurări sociale”.
(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuti în anexă pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur plan de disponibilizare prezentat în cursul aceluiaşi an, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv în baza planului de disponibilizare prevăzut la art. 1.
Art. 17 Perioada necontributivă prevăzută la art.5 alin. (2) în care se acordă venit lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în situatia în care persoana, în aceeași perioadă, nu realizează venituri reprezentând indemnizație de șomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care , conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.
Art. 18(1) Venitul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni de activitate anterior concedierii, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri reprezentand indemnizatie de șomaj sau venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.
(3) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare recunoscut în condiţiile art.17 începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii , prevăzut la alin. ( 1).
(4) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 17, în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 13,4 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiaţii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.
Art.19. (1)-Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurari sociale de sănatate.
(3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă județene sau a municipiului București vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (3), precum şi cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii , prevăzut la alin. (2).
Art.20-Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.
Art.21(1)-Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane.
(2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.
(3) Operatorii economici prevăzuți în anexă au obligaţia de a transmite agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 planurile de disponibilizare stabilite la art. 1 alin. (3), precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art.22-Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2);
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 21 alin. (3);.
Art. 23-Contravenţiile prevăzute la art. 22 se sancţionează după cum urmează:
a) fapta prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;
b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
Art. 24-Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 22 şi 23 se realizează de către organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
Art.25(1) -Dispoziţiile art.21 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare
(2) Contravenţiile instituite în conformitate cu prevederile art.22 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.26-Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat.
Art.27-Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
Art.28-Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru personae disponibilizate prin concedieri collective până la data de 31 decembrie 2021, respectiv 31 decembrie 2024 pentru operatorii economici prevăzuţi în anexă.
Art. 29 După 1 septembrie 2021 trimiterile din prezentul proiect de act normativ făcute la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificările și completările ulterioare, abrogată în temeiul art. 183 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii se consideră făcute la Legea nr. 127/2019.
Art. 30. -Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM – MINISTRU
Ludovic -ORBAN

Anexă
Lista operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

1. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.