Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 18 septembrie 2020

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 18 septembrie 2020
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 18 septembrie 2020

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 18.09.2020, ora 11,00  se va desfășura în sistem de videoconferință, ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de asociere nr.14017/14.09.2018/407/17.09.2018 între Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții  “Reabilitare Casă de Cultură din Municipiul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajarea în sens giratoriu a intersecției DN 7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiţie

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul „Modernizare și dotare laborator de radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – Județul Hunedoara ”, cod SMIS 126695;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019 și aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de călători și a documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public de călători prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului”

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREEN LINE VALEA JIULUI SRL în cadrul proiectului Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

17. Întrebări, interpelări.