”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027” a fost lansată în dezbatere publică

A fost lansată în dezbatere publică ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027”, document care urmează să fie adoptat în Consiliul Local al Municipiului Petroșani.

Pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare al Municipiului Petroșani, este necesară identificarea clară a problemelor economice şi sociale existente și o viziune pe termen mediu și lung care să răspundă provocărilor identificate. Acestea au fost înglobate în prezenta Strategie, bazată pe principiile dezvoltării durabile ce promovează un mediu înconjurător sănătos, prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor existente în vederea asigurării posibilității generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. În procesul de elaborare a acestei Strategii s-a avut în vedere crearea premiselor dezvoltării durabile, crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economiei locale, precum și utilizarea eficientă a resurselor existente și instrumentelor financiare disponibile.

La elaborarea Strategiei au fost avute în vedere documentele programatice la nivel european, național și regional pentru armonizarea și coordonarea măsurilor propuse cu scopul atingerii obiectivelor comune de dezvoltare, în interesul comunității.

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, acestea fiind adresate d-nei Paulina Dragoș – Director Executiv, la et.1, cam.11, până la data de 22.06.2021, trimise prin fax la numărul: 0254.545.903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro.

Proiectul de hotărâre privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Petroșani 2021 – 2027 poate fi consultat la avizierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani și pe site-ul administrației publice locale.