Primăria municipiului Vulcan / Anunț cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 123/2023

Prin Legea nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 s-a modificat articolul 27 Alin.(21), după cum urmează:

La articolul 27, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

  1. dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  2. pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la „

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin   poştă,   cu   confirmare   de   primire,   pentru   emiterea   titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR ESTE 18.11.2023.