Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică

În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

1 ,,Proiectul de hotărâre privind constituirea  Comisiei de evaluare şi selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale, fără scop patrimonial care inițiază şi organizează acțiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-științifice, sportive, unităților de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicații culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fondurile publice precum şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a acestora”

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 17.12.2018  și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara, sau prin intermediul poștei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 31.12.2018.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.