Primăria municipiului Vulcan / Anunț privind atribuirea autorizaţiilor taxi pe raza municipiului Vulcan;

Primăria municipiului Vulcan aduce la cunoştinţa celor interesaţi de a desfăşura activitatea de transport în regim de taxi  în conformitate cu prevederile  Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 24 autorizaţii taxi, după cum urmează:  nr. 3, 11, 13, 20, 23, 41, 42, 46, 56, 65, 69, 70, 72, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90:

Iniţierea procedurii se desfăşoară după următorul calendar:

18.01.2018 – 16.02.2018 – publicitate;

 • 02.2018 – 20.03.2018 – depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi împreună cu  documentele necesare;
 • 03.2018 – 28.03.2018 – analiza cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare, stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţii taxi;
 • 03.2018 – 30.03.2018 –afişarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite;
 • 04.2018 – eliberarea autorizaţiilor taxi;

În termen de 15 zile de la publicarea listei  se pot depune contestaţii la primarul municipiului

Vulcan , cu privire la deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.

Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei şi sunt deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Criteriile de departajare sunt următoarele :

 1. vechimea autovehiculului ;
 2. norma de poluare ;
 3. volumul util al portbagajului;
 4. tipul instalaţiei de climatizare;
 5. numărul elementelor de protecţie (airbag – uri);
 6. echiparea cu ABS;
 7. vechimea transportatorului în activitatea de transport în regim de taxi,
 8. prezenţa autovehiculului în activitate;
 9. modul de deţinere a autovehiculului,
 10. posibilitatea achitării a contravalorii transportului;
 11. perete despărţitor între locurile de faţă şi cele din spate;
 12. sistem de monitorizare GPS;
 13. modul de dispecerizare al activităţii;

Documentele  necesare în vederea eliberării autorizaţiei de transport şi autorizaţiilor taxi în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.C.L. nr. 30/2008 pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi, sunt următoarele:

Pentru autorizaţia de transport:

 1. a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
 2. b) copie de pe certificatului de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz, copie după autorizaţia emisă în baza Legii nr. 507/2002 sau Legii nr. 300/2004 pentru asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate, copie după certificatul constatator eliberat de registrul comerţului şi actele de constituire a societăţii pentru operatorii de transport.
 3. c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

1). copia de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în O.U.G. nr. 109/2005 cu modificările şi completările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială.

2). copia de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

 1. d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1). cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

– nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;

– nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

– nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlharie, crimă şi viol;

2). avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile O.U.G. nr. 109/2005 cu  modificările şi completările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

3). cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4). declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim de taxi sau în regim de închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

 1. e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

1). declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere, spaţii deţinute in proprietate sau prin contract de închiriere;

2). declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite de Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art.142 alin.(6)  pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil;

Pentru autorizaţia taxi :

 1. a) autorizaţia de transport;
 2. b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
 3. c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;
 4. d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare pe care autoturismul pentru care este solicitată autorizaţia taxi le îndeplineşte conform art.7 alin.2 din prezentul regulament;
 5. e) declaratia pe propria răspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat , in cazul transportului de persoane in regim de taxi ;
 6. f) copie de pe contractele de muncă ale taximetriştilor angajaţi ;
 7. g) copia buletinului de verificare metrologică ;
 8. h) copie de pe asigurarea de răspundere civilă ;
 9. i) copie de pe asigurarea pentru persoane şi bunurilor acestora, în cazul transportului de persoane.
 10. j) copie de pe actul de identitate al persoanelor implicate în activitatea de transport ( taximetrist, persoana fizica autorizată, persoana desemnată pentru transportatorul persoana juridica).
 11. k) copie de pe atestatul profesional al fiecărui taximetrist angajat ;

PRIMAR ,                                                                                               SEF BIROU TRANSPORT,

ING. ILE GHEORGHE                                                                                    ING.IACOB ADRIAN